Värdegrundsarbete

Trygghetsteamet Gamla Uppsala skola

Trygghetsteamet på Gamla Uppsala skola består av Fredrik Lindkvist (idrottslärare), Dylan Shewket (klasslärare), Joakim Forsström (elevassistent)
och Elin Lampinen (skolkurator).


Mål
Trygghetsteamets uppgift är att arbeta förebyggande utifrån vårt värdegrundsarbete "Gamlisandan".

Dessutom arbetar vi förebyggande och åtgärdande för likabehandling och mot diskriminering och kränkningar på skolan.
Enligt skolans plan mot diskriminering och kränkande
behandling ska trygghetsteamet kopplas in vid mobbnings- och konfliktärenden som inte kunnat lösas.
Eleverna är delaktiga i arbetet för likabehandling och mot diskriminering genom elevråd, klassråd och fritidsråd.
Trygghetsteamet värnar även om goda relationer med vårdnadshavare och
kan vid behov ta kontakt.

Kränkningar: Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Uppdaterad: